Link til Årsmøte på Teams

I kveld kl.19.00 avholdes årsmøtet i Skien Basketballklubb.

Følg vedlagte link for å delta.

Du er invitert til et Teams-møte!
Skien Basketballklubb – Årsmøte 2020

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzIzNGMxOWEtNGRkOS00NzA2LWExNDUtYTA2ZGI4OTQ5OTQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b6c5fdf-cc28-4b69-810b-18ced9c26555%22%2c%22Oid%22%3a%22c105f0ae-fc56-48e3-b5e2-98bf167cad87%22%7d

For å bli med på møtet, må du trykke på koblingen, eller lime den inn i nettleseren.